Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě výrobků nabízených na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího. Nákup v internetovém obchodě mohou uskutečňovat fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit následujícími všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). Zákazník dává zasláním objednávky na zboží souhlas s těmito VOP.

Prodávající:
Veronika Juríčková, Adresa: Rybany 47, Rybany 956 36, Slovensko
Společnost registrovaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banovce nad Bebravou, Registrácia: OU-BN-OZP-2015/005567-2
IČO: 47 949 279

Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

Zboží:
Všechny produkty a služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu nebo zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího speciálně objednané na základě specifikace kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailové, případně telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající, po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka je považována za závaznou pro obě strany.

 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky, je pravdivé a úplné vyplnění těchto podstatných náležitostí:
 • kontaktní údaje kupujícího – jméno a příjmení, telefon a e-mail,
 • název zboží, který jednoznačně určuje předmět objednávky, cena zboží, požadované množství zboží,
 • vybraný způsob platby,
 • vybraný způsob dodání zboží a adresa pro dodání zboží.

3. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží prostřednictvím nabízených způsobů platby v objednávce:

 • a) online platbou prostřednictvím platební brány,
 • b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, pokud to předem prodávající odsouhlasí,
 • c) dobírkou pri dodani

Cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

Zvýhodněné ceny zboží jsou zřetelně označeny symbolem „akce“ nebo „výprodej“. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceny.

4. Dodací podmínky

 1. Prodávající je vázán objednávkou a ve lhůtě 30 dnů od jejího vytvoření, objednané zboží dodat.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase, obvykle do 3 pracovních dnů.
 3. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
 4. Spolu se zbožím kupující obdrží fakturu v elektronické formě.
 5. Místo dodání je místem plnění.
 6. Dopravu zboží ke kupujícímu zprostředkovává pomocí kurýrní společnosti.

5. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

6. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním v případě, že v souvislosti s pořízením zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Smluvní storno poplatek je stanoven ve výši 15 % z ceny.

Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti pracovních dnů ode dne převzetí zboží písemným sdělením na emailovou adresu info@ohdates.com. Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zajistit doručení nepoškozeného a neopotřebované zboží na adresu společnosti. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil, ve lhůtě 14 pracovních dnů po doručení vráceného zboží. Do vrácené částky se započítává cena za doručení zboží.

Zákazník je oprávněn při přebírání zkontrolovat neporušenost a kompletnost zásilky. Pozdější reklamace tohoto druhu je možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce.

V případě nepřevzetí zboží nebo vrácení zboží kupujícím – spotřebitelem po stanovené lhůtě 14 dnů nebo vrácení zboží kupujícím – právnickou osobou, pokud vrácení zboží bylo odsouhlaseno prodávajícím, bude z kupní částky odečten storno poplatek ve výši 15% z ceny. Přepravní náklady na dodání zboží se nevracejí.
Nejpozději do 14 pracovních dní bude tato částka za vrácené zboží odeslána kupujícímu na jeho bankovní účet.
Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující, v případě vrácení zboží, je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasílatelskou společností.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující uvádí při registraci údaje, nezbytné pro jeho identifikaci v elektronickém obchodu, které umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad.
Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje je jen za výše uvedeným účelem a pro zkvalitnění svých služeb.
Používáním internetového obchodu, kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech, za výše stanovených podmínek.

8. Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí příslušnými právními předpisy SR. Ve věcech, které nelze řešit těmito obchodními podmínkami, se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.Veronika Juríčková