Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode môžu uskutočnovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:
Veronika Juríčková, Sídlo: Rybany 47, Rybany 956 36, Slovensko
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banovce nad Bebravou, Registrácia: OU-BN-OZP-2015/005567-2
IČO: 47 949 279

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:
Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  • kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, telefón a e-mail,
  • názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky, cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

3. Platobné podmienky 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

a) online platba prostredníctvom platobnej brány,

b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ak to vopred predávajúci odsúhlasí.

c) dobierkou pri dodaní tovaru

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je viazaný objednávkou a v lehote 30 dní od jej vytvorenia objednaný tovar dodať.

2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, zvyčajne do 3 pracovných dní.

3. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

4. Spolu s tovarom kupujúci obdrží faktúru v elektronickej forme.

5. Miesto dodania je miestom plnenia.

6. Dopravu tovaru ku kupujúcemu sprostredkuvávame pomocou kuriérskej spoločnosti

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru písomným oznámením na emailovú adresu info@ohdates.com. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti.  V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 14 pracovných dní po doručení vráteného tovaru. Do vrátenej sumy sa započítava cena za doručenie tovaru

Zákazník je oprávnený pri preberaní skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže. že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
Najneskôr do 10 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.
Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

7. Trvanlivosť a reklamácia

Minimálna trvanlivosť pre všetok tovar je uvedená na každom jednom originálnom balení datlí pri uchovávaní v chlade od 4 do 7 stupňov Celsia. Takto uskladnený zakúpený tovar vydrží  bez vonkajšieho poškodenia obalu či otvorenia vákuovo zabaleného tovaru od 6 do 12 mesiacov.

Reklamáciu je možné uplatniť v prípade, že je obsah zmesi napadnutý plesňou, hnilobou alebo škodcami. Reklamácia bude po nahlásení telefónom alebo emailom vyriešená pre maximálnu spokojnosť zákazníka. Reklamovaný tovar je nutné predložiť či zaslať naspäť na adresu dodávateľa pre posúdenie jeho stavu a kvality.

Tovar nie je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu s odkazom na § 1837 písm. d.) a e.) zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka platného v ČR, ktorý je totožný so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka platnom v SR.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa uplatnenia. Po tejto lehote má zákazník automaticky právo na nové balenie do ceny reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí. Pri novom balení beží nová doba trvanlivosti.

Reklamácie sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., platnom v ČR, ktorý je ekvivalentný k zákonu č. 40/1964 Z. z. platným v SR, občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa platnom v ČR, ktorý je ekvivalentný k zákonu č. 250/2007 Z. z. platnom v SR.

8. Ochrana osobných údajov 

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

9. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.