Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Veronika Juríčková so sídlom Rybany 47, Rybany 956 36, Slovenská republika, IČO: 47 949 279 je ako prevádzkovateľ webových stranok www.ohdates.sk a eshopu na týchto stránkach zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín „osobné údaje“ zahŕňa všetky informácie, ktoré uvádzate na webovej stránke www.ohdates.com, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu.
V prípade, že uskutočníte nákup v našom e-shope, vaše osobné informácie budú zhromaždené za účelom poskytnutia tovaru, ktorý si u nás objednávate. Potrebné údaje pre realizovanie nákupu sú:

  • meno
  • poštová adresa
  • e-mailová adresa
  • telefón

V prípade nákupu na firmu je požadovaný aj názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH.
Veronika Juríčková zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu v súlade s požadovanými právne platnými predpismi, ktoré sú považované za nevyhnutné na splnenie zmluvne dohodnutých servisných povinností medzi Veronikou Juríčkovou a vami, zákazníkom.
Akékoľvek ďalšie zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov bude podrobené vášmu schváleniu.

Prenos osobných údajov

Veronika Juríčková používa tretiu stranu na prevádzkovanie webových stránok a tvorbu faktúr a tiež aj využíva poskytovateľa služieb v oblasti zasielania zásielok. Dodávatelia týchto služieb spracúvajú údaje výlučne podľa pokynov Veroniky Juríčkovej a sú zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane údajov. Všetci uvedení dodávatelia boli starostlivo vybraní a dostávajú prístup k údajom len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie týchto služieb.

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

Doba uchovávania údajov 

Vaše osobné údaje sa uchovajú po dobu trvania zmluvného vzťahu ohľadne jedného nákupu na stránkach www.ohdates.sk a to 3 roky po jeho ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona. Napríklad daňový doklad a udaje na ňom obsiahnuté sa budú archivovať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy. V účtovníctve bude tento doklad evidovaný po dobu 10 rokov so začiatkom nasledujúci rok po uzatvorení kúpnej zmluvy. Po uplynutí týchto lehôt prevádzkovateľ tieto údaje anonymizuje.  

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete svoje osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, overenia platobnej karty, zrealizovania objednávky, vybavenia doručenia alebo vrátenia tovaru, považujeme váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informácií spoločnosťou Veronika Juríčková za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.
V prípade, že vás požiadame o vaše osobné údaje na iné účely (napr. e-mail marketing), budeme vás buď priamo žiadať o súhlas, alebo vám poskytneme možnosť odmietnutia.
Každý užívateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na info@ohdates.com.

Právo na informácie

Každý zákazník má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke www.ohdates.com, a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

Podmienky na zabezpečenie osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok o ochrane osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.